Obhospodarovaný majetok – podľa podielnikov

Pozemkové spoločenstvo  celkom

Spoločná  nehnuteľnosť  Cicvár

Spoločná  nehnuteľnosť  Hrabina

Spoločná  nehnuteľnosť  Urbár