Obhospodarovaný majetok – podľa LV

Pozemkové spoločenstvo

CICVÁR  BREZNIČKA 

celková výmera – 225,5806 ha 

 

zahŕňa

– spoločnú nehnuteľnosť Cicvár – 143,1991 ha

KÚ Poltár: LV-  2017,  2663
KÚ Breznička: LV- 392, 393, 466,467, 496, 499

– spoločnú nehnuteľnosť Hrabina – 25,3345 ha

KÚ Breznička: LV- 398 (lesné pozemky) 12,2222 ha
KÚ Breznička: LV- 423 (TTP,OP, ostatné) 13,1123 ha

– spoločná nehnuteľnosť Urbár – 54,2688 ha

KÚ Breznička: LV- 608, 698

– pričlenené nehnuteľnosti časti Vinica

K výmere spoločných nehnuteľností sa pričleňujú nehnuteľnosti spoluvlastníkov časti Vinica, ktorí prejavili súhlas k spoločnému obhospodarovaniu  svojich nehnuteľností v Pozemkovom spoločenstve Cicvár Breznička. Sú to nasledovné parcely v časti Vinica v KÚ Breznička:
878/1, 878/2, 878/4, 878/8, 878/10, 878/12, 878/15, 878/16, 878/17, 878/18, 878/20, 878/22, 878/24, 878/25, 878/28, 878/29, 878/31, 878/32, 878/33, 878/34, 878/35, 878/38, 878/40, 878/41
o výmere 2,7782 ha, čo predstavuje 62,64 % z celkovej výmery (4,4353 ha) časti Vinica.