Členovia

Členmi združenia sú podielnici spoločne obhospodarovaných lesných pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú Detva, vedení na LV 5468 a aj v k.ú. Ábelová na LV 453 a LV 454 a ktorí svoj podiel riadne prihlásili orgánom združenia a prejavili súhlas so Zmluvou o združení a Stanovami.

Aktuálne listy vlastníctva si môžete pozrieť aj na internetovej  adrese: www.katasterportal.sk a tiež na príslušných Katastrálnych odboroch Okresných úradov.

Pokiaľ ešte nie ste členom združenia a vlastníte podiel v hore uvedených lesných pozemkoch, môžete tak urobiť doručením prihlášky do sídla združenia. Prihlášku si môžete stiahnuť tu.