Obhospodarovaný majetok – podľa podielnikov

Pozemkové spoločenstvo  celkom

Celkom

Spoločná  nehnuteľnosť  Cicvár

Cicvar

Spoločná  nehnuteľnosť  Hrabina

Hrabina

Spoločná  nehnuteľnosť  Urbár

Urbar